Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Viveca Viso, Head of Navian Tech Sweden.

Vi börjar denna intervjuserie med att be Viveca berätta om sig själv och hennes upplevelse kring jämställdhet. Det blir mycket igenkänning och konkreta tips för mer jämställda organisationer.

Min sammantagna erfarenhet har givit mig fler perspektiv kopplat till Jämställdhet än vad jag vill våga påstå en majoritet av ledare generellt har idag. Jag har själv blivit utsatt för starkt ojämställda strukturer och har genom åren engagerat mig både i individer som blivit utsatta samt organisationer som behövt, och bolag som velat, arbetat aktivt med att få till bra och sunda kulturer och lyckats.

Jag är starkt påverkad av de ytterligheter och miljöer jag formats av. Att tänka utanför boxen, inkludera fler och vara öppensinnad, inte minst om man vill skapa förändring är ett av resultaten. Framgångsrika bolag byggs upp och drivs framåt av de människor som arbetar där och vad de tillsammans åstadkommer som ett team! Affärsutveckling, organisationsutveckling, förändringsledning, ledarskap och nätverkande relationsbaserad försäljning är det som ägnat mig åt mest i min karriär. Merparten i startup och scaleup bolag inom bank/finans och Proptech/Fintech men även i stora välkända koncerner inom fastigheter och banksfären.

Pga. av mina svårigheter i skolan, troligtvis starkt kopplat till dyslexi, så fick jag tidigt skaffa mig andra strategier att förskaffa mig kunskap på. Och tack vare min allt från normativa uppväxt, samt multikulturella kontext, kunde jag använda verktyg få förunnat för att få tillgång till rum som jag inte kunde komma in i den traditionella vägen.

Att lära mig genom andras erfarenheter och beskrivningar har varit avgörande för mig. Jag har alltid vistats i extremt kreativa, men också extremt tuffa, och mansdominerande miljöer! Flexibilitet och ständig förändring är min norm och jag är mycket bekant med de utmaningar som följer med ett växande företag. Jag hugger i och bidrar inom områden där jag inte har direkt erfarenhet, med ödmjukhet inför andras kunskap och stor nyfikenhet, på ett entusiasmerade sätt.  På det sättet lär jag mig nya saker, vinner mina medarbetares respekt, skapar mig insikt och förståelse för organisationens kärna och praktiska processer och utvecklas tillsammans med mina team och bolag. Mänsklig interaktion och mitt öppna pragmatiska sinne är en stor del av mig som person. Att våga vara visionär, med eget narrativ, som såklart starkt färgats av mina värderingar och hur jag ser på världen.

Mitt privatliv och yrkesliv går ofta hand i hand. Jag har alltid älskat mitt jobb och satsat all energi på det jag gjort. Allt eller inget.

 Jag är lite lik Pippi och har genom livet ofta agerat lite som hon; ”Det där har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert!” Och det har jag också gjort…

Vad innebär jämställdhet för dig?

– Rättvisa. Balans. Frihet. Inflytande. Möjligheter. Skyldigheter. Makt.

Det är något konkret och inte en känsla. Har du samma möjligheter? Kan du verka fritt? Får du samma möjligheter? Kan du leva fritt på lika villkor? Ja eller Nej?

  • Det är ett faktum att kvinnor inte får lika lön för arbete. 
  • Det är ett faktum att kvinnliga grundare i Sverige år 2022 fick 0,5% av allt kapital som fanns på marknaden när de försökte resa kapital till deras bolag.
  • Det är ett faktum att män generellt äger dubbelt så mycket som kvinnor.

Vi vet att samhället strukturellt särbehandlar män positivt och att vi kollektivt fördelaktigt förhåller oss, gör fördelaktiga antaganden, agerar fördelaktigt enbart baserat på; det manliga könet.

Genom att födas som man får du ett medfött försprång, ett privilegium.  

Det är ett strukturellt samhällsproblem som går djupare än kön. 

Det är inte kvinnor och andra underprivilegierade grupper som skall förändra de problem som privilegium skapar. Det är dem som upprätthåller status quo och som innehar makten, och systemet som premierar dessa maktstrukturer, som måste förändras.

För att skapa förändring och skapa jämställdhet kopplat till kön så behöver vi allierade. Män som förstår att de har ett privilegium, och att de kan nyttja det privilegiet till att stötta och föra fram människor som inte har samma möjligheter, så att alla får bättre förutsättningar. 

Det finns naturligtvis väldigt många män som ser dessa strukturella problem. Men det är tragiskt att nya studier från Handelshögskolan 2023 visar att det är först när manliga VDar blir fäder till döttrar, och när dessa döttrar blivit så pass stora att de börjar i skolan och påverkas av verkligheten de lever i, som fäderna förändrar sin inställning och börjar agera annorlunda för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor. Men studien är talande… Förändringsarbete kräver uthållighet, stöttning och det tar tid att förändra inarbetade strukturer och skapa bättre förutsättningar för mångfald och fler perspektiv. Lagar och regler är viktigt men vi har ett stort ansvar som individer.

Det handlar inte om att ge kvinnor fördelar utan om att inse att män har ett privilegium och att de genom sitt privilegium kan göra stor skillnad och påverka allas framtid genom att skapa bättre förutsättningar för kvinnor och andra grupper som ej har samma fördelar, att få sina röster hörda och bredda perspektivet för alla. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, så låt detta något vara riktat och medvetet för att skapa en jämnare maktfördelning där fler röster blir hörda.

Tyvärr så stannar ofta diskussionen och insatsen/åtgärden vid Kön.

Kön är bara toppen på isberget och om vi vågade ta steget att började mäta och kartlägga andra saker på våra arbetsplatser än enbart kön så skulle vi garanterat se fler strukturella problem. 

Problem som alla som lever i den sanningen känner väl till, men som de som besitter privilegium ofta är helt omedvetna om. 

Det kräver mod och styrka att ändra perspektiv. 

För det handlar just om det, förändring och perspektiv. 

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet? 

– I dag finns det 7 diskrimineringsgrunder. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ett sätt är att på frivillig basis börja mäta och utvärdera allt med samtliga diskrimineringsgrunder som bas och utgångspunkt när ni arbetar med arbetsmiljöfrågor och DEI.

Nöj er inte med en hyfsat jämn fördelning mellan kvinnor och män. Kartlägg strukturerna som finns. Det är första steget. Medvetengöra/Erkänna/bekräfta. 

Andra steget är att reagera. 

Tredje steget är att agera. 

Du kan säkert ”se” vart du ska börja genom att sticka ut huvudet från ditt kontor. Gör en enkel jämförelse med samhället i stort. Representerar ert bolag hur verkligheten ser ut?  Har ni 50% kvinnor i ledande maktpositioner?  Om ni bedriver verksamhet i någon av våra storstäder så bör 40% av era medarbetare ha utländsk bakgrund. Är det så hos er? Hur ser åldersfördelningen ut?

Mät och ta fram data så att du får en tydlig bild av hur er verklighet ser ut på ert bolag. Sen tar du fram en tydlig handlingsplan med tydliga KPI er för att förändra de oönskade mönster du ser. Vissa delar är lagkrav andra saker kan man mäta på frivillig basis. Våga titta på andra saker, utmana er själva, våga lyfta blicken och ta nya typer av beslut.

Vilka fördelar ser du med jämställdhet? 

– Utöver det självklara i form av ett bättre samhälle för alla?  

Lönsamhet och en hållbar affär och bolag över tid.

Personligen så tycker jag det är otroligt intressant att diskutera förutsättningar och perspektiv för att skapa fler affärer och bättre lönsamhet. Jag har genom mina egna utmaningar och erfarenheter, inte minst tack vare mitt fantastiska andrahandsperspektiv som jag fått genom förtroliga relationer med människor som valt att dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv, vetskap och medvetna om att vi föds med väldigt olika förutsättningar, även fast vi tack och lov har lagar och regler som säger att vi har samma rättigheter och skyldigheter.  Det har def blivit en personlig drivkraft. Att försöka skapa riktig förändring och bättre möjligheter och förutsättningar för fler perspektiv. 

Det är en bra affär att arbeta inkluderande och det skapar sunda hållbara bolag och lojala medarbetare. Passion och målbild skapar tydlighet och engagemang.

Jag ser det som min främsta uppgift som ledare att försöka bli mer medveten och inkluderande i mitt ledarskap, att kommunicera tydligare och inkluderande med respekt, för att bli en bättre möjliggörare för andra.

Öppna dörrar, skapa plattformar och trygga miljöer för människor att trivas och växa. Då växer även affären och lönsamheten. 

Mångfacetterade bolag med människor som kan vara autentiska med sina olika perspektiv och förutsättningar är en bra affär. Det är affärsmässigt framgångsrikt att ta beslut som främjar mångfald, inkludering och jämställdhet. 

Och det är inte en känsla eller åsikt som jag har; DET ÄR FAKTA 

Vilka förebilder har du? 

– Jag har väldigt väldigt många. Massor. Jag värderar alla mina nära vänner otroligt högt. Vännerna i mitt liv utmanar mig och mina perspektiv varje dag och står högt upp på min topp 5 lista över vad jag behöver för att trivas i livet. Män som jag beundrar finns det oerhört många av och många av dem sticker ut på ett eller annat sätt utan dem skulle jag inte varit där jag är idag.  Många av dem är nära vänner.

Störst av alla mina förebilder är mamma, Karin Östin. Finns ingen som hon. Hon är min superhjälte och förebild i allt jag gör. Hon definierar stryka, mod, frihet och kvinnlighet för mig. Min mormor är en annan, Ingrid Hermansen, född Forsberg. Om dessa 2 kvinnor kan böcker skrivas och de personifierar kvinnokamp, mod och självständighet för mig.

Annars så är Birgitta Ohlsson, Barbro Westerholm, Bonnie Bernström kvinnor som väl representerar mina värderingar. Andra kvinnor som påverkat mig stort är Anna Kowalska Lindberg (Anima Ledarskap), Nyangsarang Jobe King (BiTA Service Management), Monia Letmark (Avanade) men även coolingar som Angela Rossi (HRM Affärsutveckling), Norah Miller (Founder of Female Finance Network) och Mikaela Berglund (Feminvest) inspirerar och taggar mig att fortsätta kämpa för att få mandat för att förändra på riktigt. Jag kan fortsätta att fylla listan lääänge!

Fler inlägg