Categories

Jämställdhet skapar vi tillsammans – intervju med Sandra Lindström, VD på Anolytech

Sandra Lindström, VD på Anolytech

Jämställdhet är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, både personligen och professionellt. I mitt arbete och i mitt privatliv har jag ständigt befunnit mig i mansdominerade miljöer, från sporter och intressen till arbetsplatser. Dessa erfarenheter har stärkt min övertygelse om jämställdhetens betydelse och har påverkat alla mina beslut och tankar genom åren. Trots att jag har upplevt utmaningar i dessa mansdominerade sfärer, har jag också
sett förändringar och möjligheter. Jag ser inte det faktum att jag är kvinna i en mansdominerad värld som något negativt – tvärtom, ibland kan det vara en fördel. Jag väljer att se det som en möjlighet att utmana normer och skapa förändring.

Ett av mina viktigaste mål i allt jag gör är att vara en förebild för andra kvinnor och visa att det är fullt möjligt för oss att göra precis samma sak som män. Genom att vara modiga och självsäkra i våra strävanden kan vi inspirera nästa generation att fortsätta arbetet för jämställdhet och öppna dörren för ännu större framsteg och möjligheter. Som företagare och person är jag fast besluten att göra jämställdhet till en central del av allt jag tar mig för. Jag är stolt över att kunna bidra till att skapa en mer jämställd och inkluderande värld och ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med
andra likasinnade människor och organisationer.

Vad är jämställdhet för dig?
– För mig innebär jämställdhet att alla individer, oavsett kön, får samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värderade för sina unika kompetenser och erfarenheter. Jämställdhet innebär också att utmana och förändra normer, strukturer och stereotyper som begränsar människors potential på grund av deras kön.

Vilka konkreta tips har du till andra företag som vill arbeta för ökad jämställdhet och mångfald?
a. Utvärdera och uppdatera företagets värderingar och policyer för att säkerställa att de främjar jämställdhet och inkludering.
b. Genomföra regelbundna lönekartläggningar för att säkerställa lika lön för likvärdigt arbete.
c. Erbjuda utbildning och workshops för att öka medvetenheten om jämställdhet, mångfald och inkludering bland anställda och ledning.
d. Skapa interna nätverk och stödgrupper för kvinnor och underrepresenterade grupper.
e. Rekrytera och befordra med mångfald och jämställdhet i åtanke, bland annat genom att använda neutrala platsannonser och
kompetensbaserade urvalskriterier.

Vilka fördelar ser du med jämställda organisationer?
a. Ökad kreativitet och innovation – när människor med olika bakgrunder och perspektiv samarbetar, genereras nya idéer och lösningar.
b. Bättre beslutsfattande – en mångsidig grupp kan bidra till mer välgrundade beslut genom att ge olika perspektiv och erfarenheter.
c. Förbättrad arbetsmiljö – en inkluderande och jämställd arbetsplats kan ökamedarbetarnas engagemang, trivsel och lojalitet.
d. Ökad attraktivitet som arbetsgivare – företag som värdesätter jämställdhet och mångfald tenderar att attrahera talangfulla medarbetare och behålla dem på lång sikt.

Ser du några eventuella utmaningar med jämställdhet?
a. Motstånd mot förändring – det kan finnas anställda som ogillar eller motarbetar förändringar kopplade till jämställdhet och mångfald.
b. Resurskrav – arbetet med att förbättra jämställdheten kan kräva investeringar i tid, pengar och personal.
c. Komplexitet – jämställdhet och mångfald är komplexa frågor som kan kräva anpassade lösningar för att möta specifika utmaningar inom organisationen.

Det är viktigt att företag ser dessa utmaningar som möjligheter att förbättra och stärka sin organisation och att de är beredda att göra långsiktiga investeringar i jämställdhet och mångfald.

Fler inlägg